Regulamin:

MedTrends 2019 – Regulamin

Rejestracja:

Informacje o uczestniku

Informacje o uczelni / instytucji / firmie

Zgody prawne

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:
1) administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio - Med Silesia z siedzibą w Zabrzu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10C, 41-800 Zabrze, dalej jako ,,KMS”;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@cwik.pl;
3) Pana(-i) dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, nazwa firmy, stanowisko) przetwarzane będą w celach związanych
z uczestnictwem w Konferencji MedTrends - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia oraz w celach marketingowych (tj. informowania o innych organizowanych przez administratora konferencjach naukowych);
4) podstawa prawna przetwarzania danych to - zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Pana(-i) zgoda na przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych w celach określonych powyżej oraz – zgodnie
z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (cele marketingowe);
5) podane przez Pana(-ią) dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zaangażowanych w organizację/obsługę Konferencji lub świadczących usługi IT;
6) w związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat;
7) dane osobowe przechowywane będą w okresie realizacji celów przetwarzania lub do czasu odwołania przez Pana(-ią) zgody na przetwarzanie;
8) ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
9) ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
10) podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane;
11) Pana(-i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Niniejszym, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konferencji MedTrends - Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, w tym na utrwalanie, wykorzystanie, publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu utrwalonego podczas Konferencji. *

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem rejestracji uczestników międzynarodowej konferencji „MedTrends – Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”
Zabrze, 5.12.2019 r. *

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji o innych organizowanych przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio - Med Silesia z siedzibą w Zabrzu konferencji naukowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail.


* Pola obowiązkowe.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238
email: b.magdziorz@medtrends.pl

Sledź nas na: