Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

więcej infromacji

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  – Ukończył w 1974 z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1975 do 1981 był asystentem i starszym asystentem w Klinice Chirurgii Serca tej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych objął stanowisko adiunkta. Przez kilka lat przebywał na stażu naukowym w Holandii. W 1985 podjął pracę w utworzonej wówczas Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (pod kierownictwem profesora Zbigniewa Religi).

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

więcej informacji

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus – przewodniczący Komitetu Naukowego MedTrends. Kardiolog, elektrofizjolog, prof. dr hab. n. med., kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM w Zabrzu; obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Urodzony 7 września 1962 w Orzeszu, dyplom i tytuł lekarza otrzymał w 1987.

Prof. zw. dr hab. Józef Dulak

więcej informacji

Prof. zw. dr hab. Józef Dulak od 2015 r. jest Kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: komórki macierzyste, biologia i medycyna naczyniowa, terapia genowa i komórkowa, biologia nowotworów, mechanizmy molekularne chorób: rola microRNA, procesów zapalnych, stresu oksydacyjnego, hipoksji Autor ponad 170 publikacji.

Prof. dr hab. n. med. Marek W. Radomski

więcej informacji

Prof. dr. hab. n. med. Marek W. Radomski – Dyrektor ds. Naukowo – Medycznych Spółki Kardio – Med Silesia. Jest kierownikiem Katedry Farmakologii Trinity College, Uniwesytetu w Dublinie. Prace naukowe prof. Radomskiego były cytowane w licznych publikacjach naukowych ( 17775 razy do chwili obecnej, źródło: Google Scholar).

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

więcej informacji

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu z 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Funkcja płuc u chorych na cukrzycę”, a w 1997 stopień doktora habilitowanego. Profesor nauk medycznych od 2002 roku.

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

więcej informacji

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1988) oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (2002). Od początku swojej pracy zawodowej, tj. ukończenia studiów związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS, dawniej Wojewódzkim Ośrodkiem Kardiologii), gdzie w latach 1999-2014 pełnił funkcję Dyrektora ds. medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

więcej informacji

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – kardiolog, specjalizacja: choroby wewnętrzne, kardiologia
Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1980 roku, a doktora habilitowanego w 1988 roku. Tytuł profesora uzyskał w 1994 roku. Od 1998 roku pełni funkcję kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego WUM, którą prowadzi do chwili obecnej.

Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

więcej informacji

Profesor dr hab. n. med Beata Średniawa – profesor nadzwyczajny Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, od początku pracy związana ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym pełni funkcję Kierownika Pracowni Zaburzeń Rytmu Serca i Elektrokardiografii Dorosłych.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gzik

więcej informacji

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gzik – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej. Od 2011 roku jest kierownikiem Katedry Biomechatroniki. Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Zainteresowania naukowe prof. Marka Gzika koncentrują się wokół zagadnień biomechaniki kręgosłupa, inżynierskiego wspomagania neurochirurgii oraz ortopedii, jak również projektowania biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz

więcej informacji

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Do 2000 pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego WAM przy ul. Szaserów. Od 2000 roku Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie.

Prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski

więcej informacji

Prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski – Lekarz, internista, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed. Konsultant w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.

Adam Konka, MBA – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MedTrends, prezes zarządu spółki Kardio-Med Silesia. Od 21 lat odpowiada za zarządzanie złożonymi projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: dyrektora zarządzającego, członka zarządu, prezesa zarządu. W ramach projektów realizowanych w strukturach, którymi zarządzał, były i są projekty finansowane ze środków budżetu centralnego/UE/PARP/NCBiR.

Joanna Zembala - John

więcej informacji

Joanna Zembala-John – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego MedTrends. Doktorantka Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka iberystyki, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz MBA w ochronie zdrowia; specjalista ds. marketingu i PR Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Organizator i współorganizator wielu spotkań, konferencji i kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Brytyjsko-Polskiego Forum w Ochronie Zdrowia 2008, kongresów Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń 2009-2012, Polsko-Amerykańskiego Spotkania Badaczy STICH 2011).