Marcin Węgrzyniak

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (studia dzienne, magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych (studia podyplomowe). Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdzie w ramach Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIS) uczestniczył min. w negocjacjach z Komisją Europejską POIS oraz w budowie systemu zarządzania i kontroli POIiŚ. Od stycznia 2010 r. zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Początkowo na stanowisku głównego specjalista ds. finansowania projektów ze środków UE, następnie Kierownika projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych następnie”. Kolejno objął stanowisko Kierownika Biura Zarządzania Projektami CSIOZ. W ramach pełnienia funkcji Kierownika Biura Zarządzania Projektami odpowiedzialny min. za zarządzanie zespołem kierowników projektów informatyzacji w ochronie zdrowia oraz prawidłową realizację portfela projektów CSIOZ w tym. projektów: „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”, „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”, „Budowa Centralnego Rejestru Farmaceutów”, „Budowa systemu do obsługi importu docelowego” czy „Budowa rejestru inVitro”.
Posiada certyfikaty w obszarze zarządzania projektami i usługami IT: Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner, ITIL v3 Foundation, MSP Foundation, P3O Foundation.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: